ค้นพบ 21 ผลลัพธ์

โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 11:53 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 604

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสO35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
(995.03 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 84 ครั้ง
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 3:24 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ พ.ศ.2552
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 2:55 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 2:55 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 2:54 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 2:54 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 2:53 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
โดย arunee
พุธ มิ.ย. 26, 2019 2:52 am
ฟอรั่ม: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระทู้: กฎหมายด้านงานบุคคล
ตอบกลับ: 7
เข้าดู: 1459

Re: กฎหมายด้านงานบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

ไปที่การค้นหาขั้นสูง