ค้นพบ 9 ผลลัพธ์

โดย wanlapa
พุธ เม.ย. 22, 2020 10:47 am
ฟอรั่ม: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กระทู้: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.บ.จ./อ.ก.บ.จ.)
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 99

Re: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1931/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย wanlapa
พุธ เม.ย. 22, 2020 10:46 am
ฟอรั่ม: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กระทู้: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.บ.จ./อ.ก.บ.จ.)
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 99

Re: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1114/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย wanlapa
พุธ เม.ย. 22, 2020 10:38 am
ฟอรั่ม: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กระทู้: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.บ.จ./อ.ก.บ.จ.)
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 99

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.บ.จ./อ.ก.บ.จ.)

คำสั่งปัจจุบัน 1. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1114/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1931/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จังหว...
โดย wanlapa
พฤหัสบดี ม.ค. 09, 2020 9:34 am
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 167

แบบฟอร์มต่าง ๆ

1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ CEO 2563 2. แบบฟอร์มนำส่งการเงินต่าง ๆ - ทำหลักผู้ขาย - การเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด - ส่งใช้เงินยืม จองงบประมาณ (PO) ส่งหลักประกันสัญญา/เงินเหลือจ่าย/รายได้แผ่นดิน - แบบ PO 1 แบบแจ้งการใช้งบจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขาย และข้อมูลสัญญา ) - ...
โดย wanlapa
จันทร์ ธ.ค. 23, 2019 10:45 am
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 362

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 1. งานนำเสนอ (Power Point) 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ข้อมูลเชื่อมโยง...
โดย wanlapa
จันทร์ ธ.ค. 23, 2019 9:58 am
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 362

สื่อออนไลน์

1. URL วีดิทัศน์การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ https://www.youtube.com/watch?v=Dw32FQ__...
โดย wanlapa
พฤหัสบดี ธ.ค. 12, 2019 11:38 am
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 362

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ด้วยระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค...
โดย wanlapa
จันทร์ พ.ย. 11, 2019 11:18 am
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: การสำรวจข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 308

การสำรวจข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร...
โดย wanlapa
พฤหัสบดี ต.ค. 17, 2019 9:58 am
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 188

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)

การประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

"สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข"

ไปที่การค้นหาขั้นสูง