ค้นพบ 20 ผลลัพธ์

โดย wanlapa
ศุกร์ ก.พ. 19, 2021 2:14 pm
ฟอรั่ม: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กระทู้: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.บ.จ./อ.ก.บ.จ.)
ตอบกลับ: 3
เข้าดู: 904

Re: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.บ.จ./อ.ก.บ.จ.)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 299/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย wanlapa
จันทร์ พ.ย. 30, 2020 12:06 pm
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอบกลับ: 1
เข้าดู: 588

แหล่งอ้างอิง

1. เว็บไซต์ "ระบบ e-MENSCR"===> http://nscr.nesdb.go.th/ระบบ-emenscr/ 2. เว็บไซต์ "อนาคตไทย อนาคตเรา" ===> http://nscr.nesdb.go.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของข้อมูลที่จะต้องเลือกตอนกรอก M1 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (http://nscr.nesdb.go.th/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต) + ห่วงโซ่คุณค่า http://ns...
โดย wanlapa
พฤหัสบดี พ.ย. 05, 2020 3:16 pm
ฟอรั่ม: มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กระทู้: การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอบกลับ: 1
เข้าดู: 588

การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค...
โดย wanlapa
ศุกร์ ส.ค. 07, 2020 3:51 pm
ฟอรั่ม: โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
กระทู้: การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)
ตอบกลับ: 3
เข้าดู: 767

สรุปรหัสแผนงาน

ข้อเสนอโครงการที่ 1. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลและพืชผักปลอดภัยเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ รหัสแผนงาน : E70152-63-000051 ข้อเสนอโครงการที่ 2. ส่งเสริมการประมงเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ รหัสแผนงาน : E70152-63-000144 ข้อเสนอโครงการที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่ง...
โดย wanlapa
อังคาร ส.ค. 04, 2020 9:20 am
ฟอรั่ม: โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
กระทู้: การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)
ตอบกลับ: 3
เข้าดู: 767

"เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

"เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการฯ รอบ 2 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/11935 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563)
โดย wanlapa
พฤหัสบดี ก.ค. 30, 2020 2:41 pm
ฟอรั่ม: โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
กระทู้: การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)
ตอบกลับ: 3
เข้าดู: 767

การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)

การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2) 1.หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว3957 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 2.บัญชีแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รอบ ...
โดย wanlapa
จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 4:45 pm
ฟอรั่ม: โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
กระทู้: การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตอบกลับ: 3
เข้าดู: 1075

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบ eMENSCR

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ของอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย

รหัส แผนงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ คือ E70152-63-000002

เพื่อโปรดทราบค่ะ
โดย wanlapa
อาทิตย์ มิ.ย. 21, 2020 2:21 pm
ฟอรั่ม: โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
กระทู้: การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตอบกลับ: 3
เข้าดู: 1075

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบ eMENSCR

1. บัญชีแผนงาน/โครงการ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นำเข้าระบบ eMENSCR (หน่วยบันทึกข้อมูลและประเภทข้อเสนอโครงการ) 2. "เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (เลขที่หนังสือ มท 0212.1/9459 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563) 3. ข้อเสนอโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

ไปที่การค้นหาขั้นสูง