หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การสำรวจข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562

โพสต์: จันทร์ พ.ย. 11, 2019 11:18 am
โดย wanlapa
ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่ามีต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 59 ต้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
1. ขอให้หน่วยงานที่มีต้นไม้ทรงปลูกอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกที่เป็นปัจจุบันให้จังหวัดทราบ
2. ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีมีต้นไม้ทรงปลูกเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิม ให้รายงานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกให้จังหวัดทราบ

ทั้งนี้ ให้รายงานตามแบบรายงานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานข้อมูลต้นทรงปลูก) และส่งเอกสารรายงานพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลภายในบรรจุไฟล์แบบรายงาน (.xls หรือ .xlsx, .doc หรือ .docx, .pdf) และไฟล์ภาพถ่ายต้นไม้ (เช่น .jpg, .bmp, .tiff เป็นต้น) มายังสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในเดือนธันวาคม 2562