หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แบบฟอร์มต่าง ๆ

โพสต์: พฤหัสบดี ม.ค. 09, 2020 9:34 am
โดย wanlapa
1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ CEO 2563
2. แบบฟอร์มนำส่งการเงินต่าง ๆ
- ทำหลักผู้ขาย
- การเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ส่งใช้เงินยืม จองงบประมาณ (PO) ส่งหลักประกันสัญญา/เงินเหลือจ่าย/รายได้แผ่นดิน
- แบบ PO 1 แบบแจ้งการใช้งบจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขาย และข้อมูลสัญญา )
- แบบ PO 3 แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO
- แบบ PO 6 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด