การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)

ตอบกลับ
wanlapa
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)

โพสต์ โดย wanlapa » พฤหัสบดี ก.ค. 30, 2020 2:41 pm

การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)

1.หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว3957 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2.บัญชีแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รอบ 2) (.xlsx)
3.แบบรายงานผลนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR รายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (รอบ 2) (.docx)
ไฟล์แนบ
รอบ2-แบบรายงานผลนำเข้าข้อมูล.docx
แบบรายงานผลนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
(26.67 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
รอบ2-บัญชีแผนงานโครงการ.xlsx
บัญชีแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รอบ 2)
(24.54 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 31 ครั้ง
มส0017.2-ว3957ลว31กค63.pdf
หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว3957 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
(202.16 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 26 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

wanlapa
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
ข้อเสนอโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาส่งให้ สศช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

โพสต์ โดย wanlapa » จันทร์ ส.ค. 03, 2020 10:25 am

ข้อเสนอโครงการฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาส่งให้ สศช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
ไฟล์แนบ
9. โครงการส่เงสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้.zip
(7.24 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง
8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน.zip
(720.48 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง
7. โครงการยกระดับการพัมนาบุกอินทรีย์แม่ฮ่องสอนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเพื่อการส่งออก.zip
(9.47 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 12 ครั้ง
6. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง.zip
(4.23 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง
5. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.zip
(1.37 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 17 ครั้ง
4. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร.zip
(1.06 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด.zip
(15.34 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง
2. โครงการส่งเสริมการประมงเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้.zip
(1.01 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง
1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลและพืชผักปลอดภัยเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้.zip
(19.96 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

wanlapa
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
"เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

โพสต์ โดย wanlapa » อังคาร ส.ค. 04, 2020 9:20 am

"เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการฯ รอบ 2 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/11935 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563)
ไฟล์แนบ
มท 0212.1-11935 (มท ส่ง สศช รอบ 2).pdf
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/11935 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563
(553.27 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

wanlapa
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
สรุปรหัสแผนงาน

โพสต์ โดย wanlapa » ศุกร์ ส.ค. 07, 2020 3:51 pm

ข้อเสนอโครงการที่ 1. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลและพืชผักปลอดภัยเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000051

ข้อเสนอโครงการที่ 2. ส่งเสริมการประมงเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000144

ข้อเสนอโครงการที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด
รหัสแผนงาน : E70152-63-000087

ข้อเสนอโครงการที่ 4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
รหัสแผนงาน : E70152-63-000162

ข้อเสนอโครงการที่ 5. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000109

ข้อเสนอโครงการที่ 6. ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง
รหัสแผนงาน : E70152-63-000118

ข้อเสนอโครงการที่ 9. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000052
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”