หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)

โพสต์: พฤหัสบดี ก.ค. 30, 2020 2:41 pm
โดย wanlapa
การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (รอบ 2)

1.หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว3957 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2.บัญชีแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รอบ 2) (.xlsx)
3.แบบรายงานผลนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR รายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (รอบ 2) (.docx)

ข้อเสนอโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาส่งให้ สศช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

โพสต์: จันทร์ ส.ค. 03, 2020 10:25 am
โดย wanlapa
ข้อเสนอโครงการฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาส่งให้ สศช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

"เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

โพสต์: อังคาร ส.ค. 04, 2020 9:20 am
โดย wanlapa
"เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการฯ รอบ 2 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/11935 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563)

สรุปรหัสแผนงาน

โพสต์: ศุกร์ ส.ค. 07, 2020 3:51 pm
โดย wanlapa
ข้อเสนอโครงการที่ 1. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลและพืชผักปลอดภัยเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000051

ข้อเสนอโครงการที่ 2. ส่งเสริมการประมงเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000144

ข้อเสนอโครงการที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด
รหัสแผนงาน : E70152-63-000087

ข้อเสนอโครงการที่ 4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
รหัสแผนงาน : E70152-63-000162

ข้อเสนอโครงการที่ 5. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000109

ข้อเสนอโครงการที่ 6. ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง
รหัสแผนงาน : E70152-63-000118

ข้อเสนอโครงการที่ 9. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้
รหัสแผนงาน : E70152-63-000052