การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ตอบกลับ
wanlapa
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โพสต์ โดย wanlapa » ศุกร์ มิ.ย. 19, 2020 9:47 am

การนำเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1. เอกสารประกอบการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ http://nscr.nesdc.go.th/loanact/

2. ผลการพิจารณาโครงการ (.pdf)

3. ข้อเสนอโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาส่งให้ สศช. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563)
- กรุณาบันทึกข้อมูลลงระบบ eMENSCR ตามไฟล์ pdf ที่แนบมานี้
- ไฟล์ .doc อยู่ในไฟล์ .zip หากพบว่าเนื้อหาไม่ตรงกับไฟล์ .pdf ให้บันทึกข้อมูลลงระบบ eMENSCR ตามไฟล์ .pdf เป็นหลัก
ไฟล์แนบ
3-11.เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว.zip
(123.54 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 48 ครั้ง
3-10.พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำ.zip
(72.51 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 49 ครั้ง
3-9.พัฒนาผู้ประกอบอาหารไทย.zip
(202.47 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
3-8.พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน.zip
(78.44 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 50 ครั้ง
3-7.ส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์.zip
(172.66 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 49 ครั้ง
3-6.พัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน.zip
(73.56 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
3-5.หน้าร้านน่ามอง.zip
(78.75 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
3-4.MAEHONGSON VIRTUAL TOURISM.zip
(72.51 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 52 ครั้ง
3-3.Pai Post Covid Retreat.zip
(94.69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 53 ครั้ง
3-2.Mae Hong Son Arts and Crafts.zip
(67.68 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
3-1.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้.zip
(1.16 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 62 ครั้ง
3.ข้อเสนอโครงการจังหวัด (ส่ง มท เมื่อ 14มิย63).pdf
(6.38 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 561 ครั้ง
2.ผลการพิจารณาโครงการฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่12มิย63).pdf
(43.69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย wanlapa เมื่อ อาทิตย์ มิ.ย. 21, 2020 1:51 pm, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

wanlapa
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบ eMENSCR

โพสต์ โดย wanlapa » อาทิตย์ มิ.ย. 21, 2020 2:21 pm

1. บัญชีแผนงาน/โครงการ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นำเข้าระบบ eMENSCR (หน่วยบันทึกข้อมูลและประเภทข้อเสนอโครงการ)

2. "เลขที่หนังสือ" และ "วันที่ออกหนังสือ" ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (เลขที่หนังสือ มท 0212.1/9459 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563)

3. ข้อเสนอโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แยก 1 แผนงาน/โครงการ ต่อ 1 ไฟล์)
ไฟล์แนบ
แยก1 แผนงานโครงการต่อ 1 ไฟล์.zip
(12.81 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 59 ครั้ง
เลขที่หนังสือที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการ.pdf
(1.78 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 53 ครั้ง
บัญชีแผนงานโครงการ 12 มิย63 นำเข้า eMENSCR (หน่วยบันทึกข้อมูล).pdf
(39.34 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 54 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

wanlapa
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบ eMENSCR

โพสต์ โดย wanlapa » จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 4:45 pm

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ของอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย

รหัส แผนงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ คือ E70152-63-000002

เพื่อโปรดทราบค่ะ
ไฟล์แนบ
บัญชีแผนงานโครงการ 12 มิย63 นำเข้า eMENSCR (หน่วยบันทึกข้อมูล) ปรับปรุง 22 มิย 63.pdf
(39.61 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 51 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

wanlapa
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
ขอให้หน่วยงานตรวจสอบยืนยันข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูฯ (รอบ 1)

โพสต์ โดย wanlapa » พุธ ส.ค. 05, 2020 9:41 am

หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว4016 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ
รอบ1-แบบรายงานผลนำเข้าข้อมูล.docx
(26.67 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง
ว4016 5 ส.ค. 63.pdf
หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว4016 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
(1.99 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”