หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โพสต์: พฤหัสบดี มิ.ย. 25, 2020 4:22 pm
โดย nathee
1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551