หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ

โพสต์: อาทิตย์ มิ.ย. 28, 2020 4:50 pm
โดย nathee
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยนช์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4)
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2536 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536