หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

โพสต์: อังคาร ส.ค. 07, 2018 1:33 pm
โดย boonkead
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มส00173-ว3395ลว07-08-61.pdf
(360.49 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 457 ครั้ง
(แก้ไข เพิ่มเติม คส.มส. 1496/2561 ลว. 20 ก.ค. 61)